SZR MOKRIN-MLEK
      Svetog Save 141
      23305 Mokrin

      ——————————————-

      Tel/fax:        0230/62-511
      Tel:              0230/61-549
      Mob:            063/104-29-60

      E-mail: mokrinmlek@yahoo.com

      ——————————————-

      Tekući računi: 

      MOKRIN MLEK:
      310-6127-68   NLB BANKA

      MLEKARA TRGOVINA DOO:
      310-207144-66 NLB BANKA

      BANATASKI HLEB DOO:
      310-207136-90 NLB BANKA
      220-131269-08 PRO CREDIT BANKA